Doel van de Stichting


Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden

In de statuten van de Stichting staat als doel vermeld: het levendig houden van de herinnering aan de Brabanders, die hun leven gegeven hebben voor het vaderland in de oorlog van 1940-1945, voor herstel van orde en vrede in het Voormalig Nederlands Oost-Indië, voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea, bij militair optreden van de Verenigde Naties in Noord-Korea en bij acties in het verband van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Naast het in de statuten vermelde doel herdenkt de Stichting ook alle Brabanders die om het leven gekomen zijn in dienst van vredesmissies voor de Verenigde Naties.

Dit doel zal worden nagestreefd door:

  • het oprichten en in stand houden van een monument
  • het houden van herdenkingen
  • het verrichten van al datgene wat het nastreven van dat doel kan bevorderen.

In de praktijk komt het vorenstaande neer op de jaarlijkse organisatie van de provinciale herdenking op de woensdag in de tweede volle week van september te Waalre, het promoten van deze herdenking en het daarbij betrekken van nabestaanden, kerkelijke, militaire en burgerlijke autoriteiten alsmede de plaatselijke bevolking en de leerlingen van de  in de gemeente gevestigde basisscholen. Ook probeert het bestuur op alle mogelijke manieren de jeugd in zijn algemeenheid bij deze herdenking te betrekken.

Stichting Steunfonds Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden

Het bevorderen van de belangen van de te Waalre gevestigde Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van de haar ter beschikking gestelde fondsen en gelden.