Welkom
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Contact
C
ANBI ANBI
Info
Herdenkingen
Uitgave Herdenkingsuitgave
Activiteiten van de Stichting

Enkele malen per jaar komt het bestuur van de Stichting in vergadering bijeen te Waalre. Lopende zaken zijn dan onderwerp van gesprek.

Bijzondere agendapunten zijn de voorbereidende besprekingen voor het realiseren van de komende herdenking, die met ingang van 2016 elk jaar op de woensdag in de tweede volle week van september, tenzij in het programma anders is aangegeven, om 19.00 uur aanvangt in de grote Willibrorduskerk aan de Markt.

Tijdens deze herdenkingsplechtigheid -waaraan honderden mensen deelnemen- worden door een koor gezangen ten gehore gebracht. Bekende zangers en/of zangeressen zingen muziekstukken die passen in het geheel van deze plechtigheid, en declamaties worden voorgedragen door uitgenodigde acteurs, schrijvers of dichters. Toespraken worden gehouden door de voorzitter en door het bestuur geïnviteerde personen die op enigerlei wijze raakvlakken hebben met verzet of bevrijding.

Traditioneel brengen de gilden een vaandelgroet, en na twee minuten stilte, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus wordt de stoet opgesteld om kransen te gaan leggen in het oude Willibrorduskerkje.


Door de herdenking niet langer op 4 mei te houden beoogt het bestuur het provinciale karakter van de herdenking te versterken en meer jeugd bij de herdenking te kunnen betrekken. Ook door middel van deze website probeert het bestuur nog meer belangstelling te kweken voor de provinciale herdenking van de Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders te Waalre

Regelmatig worden aanvragen ontvangen van personen en instanties, om namen toe te voegen aan de lijst. Het bestuur toetst de aanvraag en bepaalt vervolgens of het slachtoffer inderdaad in aanmerking kan komen voor een vermelding in het kerkje.

Door het werven van fondsen, en een collecte tijdens de herdenking, bij het verlaten van het Oude  Willibrorduskerkje wordt getracht de nodige financiën bijeen te krijgen om de herdenking nog in lengte van jaren voort te kunnen zetten.

De stichting is door de belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en is op grond daarvan volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Giften en/of schenkingen aan de Stichting zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).


Deze site is gerealiseerd door PIVE-Designs