Welkom
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Contact
C
ANBI ANBI
Info
Herdenkingen
Uitgave Herdenkingsuitgave
Stichting Herdenking
Brabants Gesneuvelden
ANBI

Algemeen Nut Beoogde Instelling.

1. Naam:

a. Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden

b. Stichting Steunfonds Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden.

2. Het RSIN of het fiscaal nummer:

a. 8037.48.723

b. 8037.49.211

3. Contactgegevens:

a. Willibrorduslaan 103, 5581 GC Waalre.

b. secretariaat: De Mommers 43, 5581 AK Waalre.

e mail voor beide stichtingen: secretariaat.shbg@gmail.com

4. Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden van het dagelijks bestuur van de Stichting Brabants Gesneuvelden:

Voorzitter: de heer F.A. Petter

Vicevoorzitter: de heer  A.Th.J. Vaessen.

Secretaris: de heer J.A.J. Claessen.

Penningmeester: de heer M.R.A.M.van Eert

Het algemeen bestuur van de Stichting Brabants Gesneuvelden bestaat uit

de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met :

De heer W.P.M. Bannenberg

De heer J.W. Brenninkmeijer

De heer J.M.W. Hopstaken

De heer A.M. Kuipers.

De heer M.A.J. Scheepers.

De heer H.J.J.M. Vleeshouwers


Het bestuur van de Stichting Steunfonds Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden bestaat uit:

Voorzitter: De Heer F.A. Petter

Secretaris: de heer J.A.J. Claessen

Penningmeester de heer M.R.A.M. Van Eert


5. Het beleidsplan.

Het beleidsplan van de Stichting Steunfonds Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden dateert van 25 januari 2012. Voor het beleidsplan klik hier: Beleidsplan.

6. Het beloningsbeleid.

Voor beide Stichtingen geldt geen beloningsbeleid. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden  géén vergoeding.

7. De doelstelling.

a. Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden:

Het doel der stichting is overeenkomstig het reeds tijdens de Duitse bezetting van Nederland door “Brabantia Nostra” genomen initiatief: het levendig houden van de herinnering aan de Brabanders die hun leven gegeven hebben voor het vaderland in de oorlog 1940-1945, voor herstel van rus en orde in het toenmalige Nederlands Oost-Indië en voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea, bij het militair optreden van de Verenigde Naties in Korea en bij akties in verband van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie.

Naast het in de statuten vermelde doel herdenkt de Stichting ook alle Brabanders die om het leven gekomen zijn in dienst van vredesmissies voor de Verenigde Naties.

Dit doel zal worden nagestreefd door:

a. Het oprichten en in stand houden van een monument;

b. Het houden van herdenkingen;

c. Het verrichten van al datgene, wat het nastreven van het doel kan bevorderen.

In de praktijk komt het vorenstaande neer op de jaarlijkse organisatie van de provinciale dodenherdenking  op  4 mei te Waalre, het promoten van deze herdenking en het daarbij betrekken van nabestaanden, kerkelijke, militaire en burgerlijke autoriteiten alsmede de plaatselijke bevolking en de leerlingen van de  in de gemeente gevestigde basisscholen.

Ook probeert het bestuur op alle mogelijke manieren de jeugd in zijn algemeenheid bij deze herdenking te betrekken.

b. Stichting Steunfonds Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden.

Het bevorderen van de belangen van de te Waalre gevestigde Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van de haar ter beschikking gestelde fondsen en gelden.

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Verwezen wordt naar de verslagen van de door het bestuur van de Stichting georganiseerde  provinciale herdenkingen in Waalre elders op deze website. Voor deze verslagen klik op: Herdenkingen.

9. Een financiële verantwoording.

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de laatst door het algemeen bestuur vastgestelde geconsolideerde jaarrekening. Voor deze jaarrekening klik hier: jaarrekening.